Regulamin

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady zawierania Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, dokonywanej za pomocą Sklepu.

1.2 Ilość i rodzaj Towarów oferowanych w Sklepie podlega stałej aktualizacji i tym samym może się zmieniać. Jeśli faktyczna ilość Towaru w magazynie jest mniejsza od zamówionej przez Klienta, Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

1.3 Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby jak najwierniej odwzorować kolory Towarów na zdjęciach umieszczonych w Sklepie, ale nie ponosi odpowiedzialności m.in. za różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora. Różnice w kolorze powstałe z w/w powodu nie są podstawą do reklamacji.

1.4 Wszystkie materiały zamieszczone na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne, niniejszy Regulamin) stanowią własność Sprzedającego. Wykorzystanie ich bez zgody Sprzedającego jest zabronione.

2. Definicje

2.1 Klient – osoba, fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną.

2.2 Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r, (Dz. U. Nr 16, poz. 93).

2.3 Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną foothelp-shop.pl, za pomocą którego Klient może składać Zamówienia.

2.4 Sprzedający – Tomasz Łopatka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Embrace Consulting Tomasz Łopatka z siedzibą ul. Kołobrzeskiej 52i/19, 05-510 Konstancin Jeziorna, NIP 622 194 30 74.

2.5 Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.6 Towar – produkty prezentowane w Sklepie i oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego.

2.7 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

2.8 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

2.9 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204).

2.10 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Zamówienia

3.1 Wszelkie informacje o Towarach umieszczone na stronie Sklepu, w szczególności opisy, ceny itd. stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

3.2 Zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie Sklepu. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza.

3.3 Złożenie Zamówienia następuje zgodnie z procedurą techniczną przewidzianą przez Sklep. Do realizacji zamówienia koniecznie jest:

  • wskazanie zamawianych Towarów i ich ilości
  • wskazanie rozmiaru i koloru
  • podanie danych potrzebnych do dostawy – wg pól formularza Zamówienia
  • wskazanie preferowanej formy płatności i dostawy

3.4 Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Realizacja Zamówienia złożonego w sobotę, niedzielę lub święto rozpocznie się w następnym dniu roboczym po dniu wolnym.

3.5 W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Sprzedający spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy a stwierdzone braki uniemożliwiają bądź znacznie utrudniają realizację Zamówienia, Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia o czym powiadomi Klienta jeżeli ten przekaże prawdziwy i bezbłędny adres poczty elektronicznej.

3.6 W przypadku niedostępności Towarów lub problemów z realizacją Zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji Zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji Zamówienia.

3.7 Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe jedynie poprzez kontakt mailowy na adres: info@foothelp.pl.

3.8 W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację całości lub części złożonego Zamówienia innych niż określone w ust. 5 i 6 powyżej, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji i zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Klienta, który podejmie decyzję o dalszym sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia). W przypadku rezygnacji z części lub całości opłaconego Zamówienia, należna kwota w części obejmującej niedostarczone Towary, zostanie przelana na konto Klienta.

3.9 Za chwilę złożenia Zamówienia uznaje się:

  • w przypadku Klientów zarejestrowanych w Sklepie – sfinalizowanie wszystkich etapów procedury składania Zamówienia przewidzianych przez Sklep
  • w przypadku Klientów niezarejestrowanych w Sklepie – potwierdzenie Zamówienia dokonane poprzez kliknięcie na link zawarty w mailu otrzymanym ze Sklepu po realizacji procedury technicznej składania Zamówienia przewidzianej przez Sklep

3.10 Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż złożenie Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie pociąga za sobą obowiązek zapłaty kwoty obejmującej cenę Towaru oraz kosztów dostawy.

3.11 Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony przez niego Towar bez wad fizycznych i prawnych.

4. Ceny Towarów i płatność

4.1 Ceny Towarów podawane są złotych polskich i stanowią cenę Brutto.

4.2 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania ustalonych w czasie akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży są realizowane zgodnie z warunkami obowiązującymi w dniu złożenia Zamówienia.

4.3 Klient, dokonując Zamówienia, zobowiązuje się dokonać płatności za zamówione Towary nie później niż w ciągu 5 dni od dnia złożenia Zamówienia. Brak wpłaty w podanym terminie jest traktowany jako rezygnacja Klienta z zakupów i powoduje anulowanie Zamówienia.

4.4 Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

  • płatność internetowa za pomocą serwisu PayU 
  • płatność przelewem bankowym bezpośrednio na następujący rachunek bankowy Sprzedającego: 29 1910 1048 2214 2631 7952 0001

4.5 Do każdego Zamówienia doliczany jest koszt dostawy z wyjątkiem czasowych promocji.

5. Terminy dostawy i koszty

5.1 Towar prezentowany w Sklepie jest dostępny do sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie jednak możliwość braku dostępności części asortymentu, a zwłaszcza Towarów objętych promocją lub pozostałych wyprzedanych poza godzinami pracy osób odpowiedzialnych za administrację Sklepu, a także w innych przypadkach niezależnych od Sprzedającego.

5.2 Przewidywany czas realizacji wysyłki to 2-5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

5.3 Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej to 48 godzin roboczych.

5.4 Wysyłka zamówionych Towarów następuje:

  • w przypadku zamówień płatnych przelewem lub kartą płatniczą – po otrzymaniu płatności – zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedającego, w dni robocze, maksymalnie w przeciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania

5.5 Koszt przesyłki nie jest uzależniony od ilości zamówionego Towaru oraz wybranej formy płatności i dostawy. Na koszt dostawy składa się cena usługi przesyłki podana przez operatora oraz cena opakowania. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania Zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych Towarów.

5.6 O wysłaniu zamówienia Sprzedający poinformuje Klienta osobnym e-mailem.

5.7 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru lub realizacji Zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

5.8 Wskazane jest, aby Klient sprawdził stan dostarczonej przesyłki w obecności listonosza lub kuriera. W przypadku, gdy przesyłka nosi ślady uszkodzenia, sugeruje się, aby Klient sprawdził jej zawartość w obecności listonosza lub kuriera oraz spisał protokół uszkodzeń, co będzie bardzo pomocne przy dochodzeniu roszczeń od dostawców z tytułu zniszczenia przesyłki.

5.9 W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna, wskazane jest by Klient niezwłocznie przekazał taką informację Sprzedającemu, w celu dalszego wyjaśniania zaistniałej sytuacji.

5.10 W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez firmę kurierską Klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedającemu, a Sprzedający dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i jej naprawienia.

5.11 Do każdego Zamówienia Sprzedający wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę zwolnioną z podatku VAT. W przypadku faktury wymagane jest zaznaczenie takiej opcji przy wypełnianiu formularza Zamówienia oraz podanie wymaganych danych (w przypadku firm konieczne jest podanie numeru NIP).

6. Zwroty, reklamacje

6.1 Zgodnie z ustawą o prawach konsumentów, Konsument który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

6.2 Bieg terminu o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od dnia następującego po dniu wydania Towaru Konsumentowi.

6.3 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość Konsument komunikuje Sprzedającemu składając mu stosowne oświadczenie w formie pisemnej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

6.4 Oświadczenie o którym mowa w ust. 3 Konsument wysyła przesyłką poleconą na adres: Tomasz Łopatka, ul. Kołobrzeska 52i/19, 05-510 Konstancin Jeziorna z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY” wraz ze zwracanym towarem.

6.5 W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia i zwracanego towaru, o którym mowa w ust. 3 Sprzedający zwróci Konsumentowi koszt zakupu towaru.

6.6 Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym przesyłki.

6.6.1 Sprzedający zwracając koszty zakupu dokonanego podczas promocji - darmowa wysyłka odliczy koszty wysyłki 15 zł (w przypadku paczkomatów) od ceny towaru.

6.6.2 Wymiana zakupionego towaru (ponowna wysyłka) jest każdorazowo płatna bez względu na obowiązująca promocję. Szczegóły opłaty znajdują się w "Gwarancjach i zwrotach" na stronie sklepu.

6.7 Zwracany Towar należy odsyłać razem z dowodem zakupu oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Równocześnie należy zwrócić zakupiony towar.

6.8 Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.9 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieodbierania przesyłek wysłanych na jego koszt. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

6.10 Konsument winien zwrócić Towar nieużywany, tj. nie noszący śladów zużycia, w szczególności niepocięty, niemodyfikowany. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Korzystanie ze Sklepu przez Klienta, a zwłaszcza dokonywanie przez niego Zamówień jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, zarówno przez Klientów będących użytkownikiem zarejestrowanym jak i kupujących bez rejestracji.

7.2 Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę: (a) Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.), (b) Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.), (c) Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

7.3 Dla kwestii nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7.4 Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

7.5 O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

7.6 Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce „REGULAMIN”. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.

7.7 Klient ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.

7.8 Sprzedający oświadcza, iż nie jest członkiem organizacji stosującej kodeks dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Załącznik zwrotu towarów FootHelp:

/userdata/public/upload/zwrot-towarow-foothelp.doc

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl